04 506 23 62 vss@scsl.si

Šola in študij

ŠC Škofja Loka, Višja strokovna šola

Višja strokovna šola

Kdo smo

 • Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola
 • študij strojništva in lesarstva
 • redni in izredni študij
 • strokovno izobraževanje v Škofji Loki že od leta 1889
 • višja strokovna šola od študijskega leta 2004/2005

Poslanstvo in vizija

 • prepoznavni kot kakovostna šola pri izobraževanju mladih in odraslih v višjem strokovnem študiju strojništva in lesarstva
 • prilagajanje na spremembe v okolju s posodabljanjem in razvijanjem izobraževalnih programov
 • sodelovanje v razvojnih projektih s podjetji
 • vzpodbujamo odličnost na vseh področjih delovanja!

Zakaj višji strokovni študij

Ker dobite nova znanja in kompetence.

Ker iz izvajalcev postanete načrtovalci in nadzorniki procesov ter pridobite:

 • strokovna znanja, s katerimi samostojno izvajate delovne procese
 • „mehka“ znanja za vodenje procesov in projektov.

Ker se naučite študirati: samostojno poiščete in preučite vire, analizirate podatke in se kakovostno odločate.

Ker imate boljše možnosti za zaposlitev.

Ker lahko nadaljujete študij na visokošolskih strokovnih programih vse do …

Potek študija

Predavanja

predstavitev in razlaga snovi

Vaje (obvezne)

 • seminarske vaje: skupinsko delo v predavalnicah, pri katerem sodelujejo predavatelj ali inštruktor in študenti
 • laboratorijske vaje: praktični primeri z izračuni, uporaba različne programske opreme, laboratorijska in merilna oprema, obdelovalni stroji in naprave 

Spletne učilnice

 • osnovni vir za študijsko gradivo: zapiski in povzetki predavanj, navodila in gradiva za vaje
 • oddajanje seminarskih nalog, poročil in predstavitev

Knjižnica

strokovne knjige, priročniki, revije, gradivo dostopno preko spleta

Praktično izobraževanje

Obseg

 • 40 % vseh študijskih obveznosti
 • 400 ur dela v podjetju v vsakem letniku

Kje poteka

 • v podjetju in ob sodelovanju mentorja.

Namen

 • uporaba in nadgrajevanje znanj v podjetniškem okolju
 • spoznavanje ključnih procesov v podjetju
 • sposobnost prenosa znanja v prakso.
 • spoznavate (potencialne) delodajalce

Cilj

 • izbira in obdelava teme za diplomsko nalogo.
 • zaposlitev

Projektno delo

Oblika praktičnega izobraževanja

 • izvaja se v šoli v enakem obsegu kot praktično izobraževanje
 • mednarodni projekti v sodelovanju s šolami, ustanovami in podjetji iz Slovenije, Nemčije, Italije

Konkretni projekti

 • projekt VACIDE – robot Thor
 • konstrukcija in izdelava šestosnega robota
 • uporaba 3D-skenerja in povratni inženiring

Preverjanje znanja, napredovanje v višji letnik in zaključek študija

Preverjanje znanja

Izpit: pisni ali ustni

Pogoj: opravljene vaje – prisotnost na vajah, pozitivno ocenjene seminarske naloge, poročila

Izpitni roki: trije redni izpitni roki v vsakem študijskem letu

Ocene: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Točke: vsak izpit je ovrednoten s kreditnimi točkami po sistemu ECTS – 1 točka pomeni 25 do 30 ur študija (predavanja, vaje, samostojno delo, priprava na izpit): od 3 do 6 točk za izpit; 14 točk za praktično izobraževanje

Napredovanje v višji letnik in zaključek študija

Pogoji za napredovanje v drugi letnik: opravljene obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk in opravljeno praktično izobraževanje

Ponavljanje letnika: opravljene obveznosti v obsegu najmanj 20 kreditnih točk in opravljeno praktično izobraževanje

Dokončanje študija: opravljeni vsi izpiti in diplomsko delo

Diplomsko delo:  diplomska naloga in zagovor

Možnost nadaljnjega študija: študij na visokem strokovnem ali univerzitetnem študiju

Dostopnost